Danio swim
regulamin

 Warunki Uczestnictwa 

w Szkole Pływania w Danio Swim Daniel Mijas


Danio Swim oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania. 

Dane firmy:

Danio Swim Daniel Mijas, ul. Dziewiarska 14a, 95–100 Zgierz ,NIP 732-197-59-50, REGON 101040731, Tel: 798–320–454, e-mail: danioswim@o2.pl,

Konto bankowe ING Bank Śląski: 84 1050 1461 1000 0091 3864 7095 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia i określają zasady udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania przez Danio Swim Daniel Mijas zwanej dalej „Danio Swim” 

2. Zawarcie umowy Klienta z Danio Swim polega na podpisaniu Umowy- Zgłoszenia na cały rok szkolny 2019/2020 i przyjęciu warunków uczestnictwa i rezygnacji. 

3. Danio Swim zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi ofertą i przyjętym, w formie Umowy-Zgłoszenia, zamówieniem Klienta; 

II. Warunki Płatności 

1. Umowa-zgłoszenie zostaje podpisana na cały rok szkolny 2021/2022; 

2. Płatność dokonuje się do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc  lub zgodnie z zasadami Umowy Promocyjnej, 

3. Forma płatności – Tpay w systemie ActiveNow, przelew; 

4. UWAGA! Przy przelewach koniecznie prosimy podać nr umowy, imię i nazwisko uczestnika

5. Termin płatności: do 10 dnia danego miesiąca , 7 dni od daty podpisania umowy;

6. Brak wpłaty należnej kwoty w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Danio Swim;

7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat! Nie odrabiamy nieobecności na zajęciach!

III. Obowiązki uczestnika i opiekuna

1. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny stój kąpielowy oraz klapki, mydło, ręcznik. 

2. Uczestnicy kursu zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia. 

3. Uczestnicy kursu nie mogą pozostać na pływalni po zakończeniu zajęć.

4. Po zakończeniu zajęć rodzice są zobowiązani do odebrania dzieci z szatni. Opiekun dziecka otrzymuje darmowy 15 minutowy bilet wstępu w celu odebrania dziecka po zajęciach. Po przekroczeniu tego czasu jest naliczana opłata minutowa zgodnie z cennikiem pływalni. 

5. W czasie trwania zajęć, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia, do wskazówek Instruktora Pływania i dyżurującego Ratownika WOPR. 

6. Danio Swim zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. 

7. Danio Swim nie ponosi odpowiedzialności za zamiany, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dóbr osobistych Klienta . 

8. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia się od NNW, KL i OC we własnym zakresie. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnacja z uczestnictwa następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej na e-mail : danioswim@o2.pl.

2. Rezygnacja ważna jest z pierwszym dniem następnego miesiąca.

V. Sprawy sporne 

1. Jeżeli z winy Danio Swim bądź kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia Klientowi służy stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do wydania świadczenia ekwiwalentnego. 

2. Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla 

siedziby Danio Swim. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. ………………………………………………..

          [data, miejsce] [czytelny podpis Klienta]


 

 

 

Danio Swim Daniel Mijas ul. Dziewiarska 14a, 95-100 Zgierz, NIP 732-197-59-50, 

Konto bankowe : ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1461 1000 0091 3864 7095