Klauzula informacyjna RODO - Shock Dance

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług jest Uczniowski Klub Tańca Sportowego Fabryka Marzeń z siedzibą w Mierzynie 72-006 przy ul. Weleckiej, NIP 8513199459; REGON 365441780 ( dalej : „UKTS”).
 2. Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2018r jest Adam Żyśko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Adam Żyśko Consulting z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, NIP: 5213799679, REGON: 368579288 używającym do swej działalności portalu o nazwie „ActiveNow” (dalej zwanym: „ActiveNow”)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  4. tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne UKTS),
  5. marketingu bezpośredniego,
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. W związku z powyższym UKTS jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż :
  1. podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;
  2. podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług UKTS a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usług W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez UKTS;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  4. dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych;
  6. Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe „ActivNow”, w celu wykonania na rzecz Pani/Pana  usługi dostępu do portalu ActiveNow umożliwiającego zapisy i obsługę spraw organizacyjnych zamówionych w UKTS usług. Informujemy, iż po udostępnieniu danych osobowych ActiveNow w celu określonym powyżej staje się on odrębnym administratorem danych osobowych.
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.