Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia artystyczno
sportowe w Fundacji Radość dla Ludzi
Uczestnik – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach, opłaconych i prowadzonych
w Fundacji Radość dla Ludzi
Sala – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia grupowe lub indywidualne zajęcia
Instruktor – osoba prowadząca zajęcia artystyczne lub sportowe w Fundacji Radość
dla Ludzi

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
– Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa KRS 0000464376
NIP 9522124852 REGON 14670392600027
– W ramach projektu Magicology Szkoła Tańca, Fundacja Radość dla Ludzi organizuje
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

§3 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
– Dokonanie zapisu na zajęcia i decyzja o uczestniczeniu jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku
dzieci obowiązek ten dotyczy ich rodziców lub opiekunów prawnych.
– Nie zapoznanie się z regulaminem, nie zwalnia Uczestnika zajęć od stosowania się
do jego postanowień.
– Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca
przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, lub też zagraża bezpieczeństwu
innych uczestników zajęć bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć zostają
wykluczeni z udziału w zajęciach ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką
Instruktora.
– Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz
podpisać umowę o uczestnictwo w zajęciach. W przypadku osób poniżej 18 roku
życia formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

§4 BEZPIECZEŃSTWO
– Fundacja Radość dla Ludzi nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych
wypadków. Zapisując się na zajęcia Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia
oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Nie
odpowiadamy za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć
i zachęcamy do ubezpieczenia we własnym zakresie.
– Zabrania się przebywania na Salach bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na
Sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe
w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora
odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
– Zabrania się wnoszenia na miejsce prowadzenia zajęć jedzenia i ciepłych napoi.
– Osoby przebywające w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do
przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, zachowania czystości, poszanowania mienia
Fundacji Radość dla Ludzi i innych Uczestników zajęć.
– Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi
on osobiście lub jego prawny opiekun.
– Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci i instruktor.
Rodzice dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych,
z uwagi na komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć.
– Obowiązkiem uczestnika zajęć tanecznych jest informowanie instruktora,
przed przystąpieniem do wykonywania zajęć tanecznych oraz
przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń, o swojej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających
wykonanie ćwiczeń.
– Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących
sposobu wykonywania ćwiczeń.
– Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane
przez uczestnika odpowiada wyłącznie uczestnik.
– Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązują się do podania bieżących informacji
o stanie zdrowia dziecka.
– Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia,
nie ponosimy odpowiedzialności.
– Na terenie prowadzenia zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia
lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.
– Fundacja Radość dla Ludzi nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób
niepełnoletnich z zajęć do domu i z domu na zajęcia.

§5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
– W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Fundacja Radość dla Ludzi ma
prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez
konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
– W sytuacjach losowych Fundacja Radość dla Ludzi ma prawo do odwołania zajęć.
Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami.

§6 OPŁATY
1. Zajęcia taneczne Fundacji Radość dla Ludzi są odpłatne.
2. Opłata za kurs wynosi
⃞ płatność jednorazowa za zajęcia 2x w tyg**
1500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
opłatę należy wnieść najpóźniej do 10.09.2020
⃞ płatność rozłożona na 10 rat za zajęcia 2x w tyg**
1600zł (tysiąc sześćset złotych)
wysokość raty 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych)
opłaty należy uiszczać przed każdymi pierwszymi zajęciami miesiąca
do końca trwania kursu ( czerwiec 2021r)
⃞ płatność jednorazowa za zajęcia 1x w tyg**
940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych)
opłatę należy wnieść najpóźniej do 10.09.2020r
⃞ płatność rozłożona na 10 rat za zajęcia 1x w tyg**
1000zł (tysiąc złotych)
wysokość raty 100 zł (słownie: sto złotych)
opłaty należy uiszczać przed każdymi pierwszymi zajęciami miesiąca
do końca trwania kursu ( czerwiec 2020r)
3. Rabaty:
Rodzinny (w przypadku rodzeństwa
– `100 zł (sto złotych) zniżki na cały kurs na dziecko
przy opłatach ratalnych każda rata obniżona o 10 zł (dziesięć złotych) na dziecko z
wyłączeniem pierwszej raty październikowej
4. Opłata ratalna nie jest proporcjonalna do ilości realizowanych w danym okresie
zajęć.
5. Nieobecności Uczestnika podczas zajęć nie mają wpływu na zmniejszenie opłat.
6. Opłaty należy wnosić na nasze konto poprzez system Activenow.
7. W przypadku braku wpłat w wymaganych terminach, Uczestnik będzie mógł brać
udział w zajęciach, po opłaceniu udziału jeżeli będą wciąż miejsca.
8. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego pisemnego
wypowiedzenia przez Rodzica (Opiekuna prawnego) Uczestnika, nie zwalnia
Rodzica (Opiekuna prawnego) Uczestnika od obowiązku opłat należnych do końca
okresu przewidzianego w §1 umowy.

§7 „Klauzula informacyjna RODO”
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Fundacja Radość dla Ludzi o danych kontaktowych:
ul. Żegańska 1A
04-713, Warszawa;
tel.: 733778832;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się, za
pośrednictwem adresu e-mail: info@radoscdlaludzi.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz
związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak również w celu
archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1. niezbędność do wykonania umowy,
2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na
nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na podstawie stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw
trzecich.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane.
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o
następujące kryteria:
1. czasu obowiązywania umowy,
2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
1. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na
warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE;
2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania umowy – bez podania danych
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Uczestnicy zajęć, ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do czytania
bieżących informacji podawanych w formie mailowej oraz dostosowywania się
do nich.
– Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia live stream’u, wykorzystania materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp.
do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża
zgodę.
– Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio
przez Instruktora.
– Niniejszy Regulamin może ulec zmianie